quarta-feira, 29 de maio de 2013

Kareta 88-PN, Diakliu Entrega Lai ba Estadu

Oras nee kareta dinas ba deputadu/a sira: “88-PN” sai polemika (pro-kontra) iha Parlamento Nasional. Entre deputadu diferensia hanoin.

Bazea desizaun Prezidenti Parlamento Nasional (PN), tinan hirak liuba, PN sosa kareta luxu merk Mitsubisih Pagero hamutuk 65 hodi fahe ba deputadu/a hodi halao knar durante mandatu. Osan sosa kareta 65 nee, hasai husi orsamento Parlamento nian. Momentu neba, mosu ona polemika. Membru Bankada  Fretilin rejeita, lakohi uza. Liuhusi diskute naruk, ikus mai Bankada Fretilin fo deit atitude maklum ba desizaun sosa kareta mesmu sira nain ida rua deit mak utiliza.