terça-feira, 16 de agosto de 2011

Vicente Sujere ba Fretilin, Uza Instituisaun Juridiku Hasoru Governu

DILI - Vice Prezidente Parlamentu Nasional, Vicente Guterres sujere ba Bankada opozisaun Fretilin atu utiliza instituisaun juridiku hanesan, Inspeitur Jeral (IJ), Komisaun Anti Korupsaun (KAK) no polisia hodi deskobre korupsaun iha governasaun AMP.

Pozisaun Vice PN ne’e relasaun ho alegasaun korupsaun ne’ebe kontinua levanta husi bankada opozisaun Fretilin durante periudu segundu lejislatura PN. Tuir nia katak Fretilin lalika tan lakon tempu hodi levanta alegasaun hirak ne’e, diak liu aprezenta kedan ba instituisaun hirak ne’ebe kompetente atu deskobre verdade husi alegasaun hirak ne’e.

“Agora ne’e ita koalia deit, ne’e ejazeradu demais iha nee’be bele hafoer estadu nia naran. Posivelmente karik iha duni KKN, tamba laiha nasaun ida mos husi korupsaun. Maibe nia persentazen kala kiik hela,” argumenta Vicente ba STL, Kuarta (11/8) iha Parlamentu Nasional.

Maske nune’e, tuir nia katak importante duni atu tenke koalia nafatin kestaun hirak ne’e. Maibe tuir nia tenke utilize mekanismu juridikus hanesan ba instituisaun estadu nian ne’ebe iha liu kompetensia ba area hirak ne’e atu labele mosu sentidu defamasaun.

“Se ita alega ema ida, tenke iha mos konfirmasaun ba ema ne’ebe afeta ba alegasaun ne’e. Diak liu antes koalia tenke ba konfirma lai katak los kala’e, atu nune’e labele sai fali hanesan revista ba jornais ka televizaun deit,” sujere Vicente.

Antes ne’e deputadu Fretilin Jose Texeira iha nia akuzasaun deklara katak ministru barak agora dadaun halo ona korupsaun bara-barak tamba lahetan ona kontrolu husi Primeru Ministru Xanana Gusmão ne’ebe preokupa liu ba Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (PEDN).

Kestaun ne’e reforsa kedan husi Prezidente AD Manuel Tilman ne’ebe rekonese iha duni Korupsaun iha governasaun AMP, ba projetu hirak ne’ebe lao dadaun. Tamba ne’e nia la konkorda ba defeza hotu ne’ebe bloku AMP halo ba sira nia governu iha PN.

“Diak liu AMP sira lalika bosok tamba ita ne’e laos iha lalehan. Projeitus bara-barak ida rua deit mak hetan. Ne’e saida mak ne’e,” komenta Tilman.

Tamba ne’e, Tilman hateten tuir lolos PM Xanana tenke tau preokupasaun atu ministru ida-idak labele aproveita situasaun. Alende PM Xanana, Tilman mos sujere ba Komisaun Anti Korupsaun (KAK) atu tenke neon moris atu hala’o ona sira nia funsaun hodi buka tuir koruptor hirak ne’e.

“Tuir los KAK agora tenke buka tuir ona koruptor sira. Laos fali kria empregu hodi rekruta mak ema hela deit mas servisu seidauk. Ida ne’e mak halo buat hotu lala’o,” hakotu Tilman.qdy/jai

Fonte: STL